destacadaorgcentre

Organització del centre

El Col·legi


ComparteixFacebook0Twitter0Google+0Email

Fundació Sant Fructuós

La Fundació Sant Fructuós, entre d’altres funcions descrites als seus estatuts, s’ocupa de la direcció i gestió del grup d’escoles de titularitat diocesana. En el nostre centre també s’encarrega de forma directa, i en col·laboració amb la direcció del centre i l’AMPA segons l’activitat, del desenvolupament de les activitats extraescolars, casals i campus d’estiu, gestió de la venda de llibres en condicions avantatjoses per a les famílies, beques d’estudi, etc.

Organització pedagògica

L’organització del centre i dels seus equips de professionals tenen com a objectiu el desenvolupament del projecte educatiu del nostre col·legi.

De la direcció de cada etapa es responsabilitza el seu/va cap, amb els coordinadors de cicle corresponents. El/la cap de l’etapa, amb el coordinador/a de cicle, els tutors i tutores i professors o mestres del cicle formen l’equip de cicle. Ells són els responsables de les accions per aconseguir l’excel·lència pedagògica i la millora de l’ensenyament–aprenentatge a nivell de grup classe i a nivell personalitzat. Aquest equip coordina també l’acció tutorial característica del nostre projecte educatiu.

Tots els i les mestres del centre estan integrats, segons la seva especialitat i tutoria, en els diferents equips, des dels quals coordinen i planifiquen la didàctica adequant-la a les diferents edats. Així mateix, cada equip té com a objectiu la innovació i la millora professional dels seus membres.

Equip d’Orientació

El Departament d’Orientació té com a objectius:

  • Donar suport a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge de les diferents etapes.
  • Impulsar i donar qualitat a l’orientació acadèmica, professional, personal i familiar, característica del nostre centre.
  • El suport a l’acció tutorial i desenvolupament del pla d’acció tutorial.
  • L’assessorament per a l’elaboració de plans específics d’orientació pedagògica als tutors i professors dels alumnes que ho necessitin i l’orientació a les seves famílies.
  • La funció d’enllaç amb els serveis de suport externs a l’escola.
  • El suport a la integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Equip de Pastoral

El Departament de Pastoral de l’escola ofereix els seus serveis a tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, pares, professors, famílies). Per a facilitar la pràctica dels sagraments i la vida de pregària l’escola té la capella oberta durant l’horari escolar, on es celebra en moments determinats l’Eucaristia amb assistència voluntària dels alumnes i s’ofereix amb regularitat el sagrament del Perdó.

La Pastoral de l’escola col·labora amb diverses persones i institucions en projectes de solidaritat i ajuda als més necessitats.

El tutor i l’educació personalitzada

Tal com s’expressa al nostre projecte educatiu, el tutor, amb l’ajuda de l’equip de professors o mestres, és qui planifica i condueix el treball individual amb l’alumne. Té per objectiu desenvolupar les seves habilitats personals i socials segons l’etapa evolutiva i característiques individuals. També és el responsable de l’avaluació dels seus aprenentatges. Per tot això, és imprescindible mantenir una estreta relació entre el tutor i la família mitjançant entrevistes i comunicacions periòdiques.

destacadaorgcentre


© Copyright Col·legi Sant Rafael
Raval Sant Rafael, 17. - 43470 (La Selva del Camp)
Tel. 977 84 40 62 - Fax 977 84 44 60